Siltaraha Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Tämä Tietosuojaseloste kertoo, kuinka Siltaraha Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja asiakassuhteen hoitamisen ja verkkosivujen yhteydessä.

1. Rekisterinpitäjä

Siltaraha Oy
Y-tunnus: 2732852-4
Käyntiosoite: Antinkatu 3 D, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava

Jukka Kuure
Tarkastuspyynnöt voi toimittaa postitse kohdassa yksi mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla
jukka.kuure@siltaraha.fi

3. Rekisterin nimi

Siltarahan asiakastietorekisteri

4. Rekisterin sisältämien henkilötietojen kerääminen

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka:
olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esimerkiksi kun haet lainaa verkkosivuiltamme tai tilaat uutiskirjeemme.
syntyvät verkkosivuilla vierailun yhteydessä
saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa, esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä.
Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan myös www-lomakkeilla lähetetyistä tiedoista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Siltaraha Oy voi käyttää luottotietoja tarjoavia yrityksiä luottotietojen tarkistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.
Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää luotonhakija yrityksen yhteyshenkilöistä ja takaajista seuraavat tiedot:

Rekisteröidyt

1) Yritys tai yrityksen edustaja, jolla on tai on ollut asiakassuhde Siltarahan kanssa tai jonka kanssa on käyty yhteydenpitoa asiakassuhteen perustamiseksi.
2) Henkilöllä, joka on tai on ollut osallisena asiakassuhteessa tai
sen perustamiseen liittyvässä yhteydenpidossa.
3) Henkilön rekisteröinti johtuu muusta lakiin perustuvasta
rekisteröintivelvoitteesta.
Rekisteröityjen yksilöintitiedot
1) Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka
2) Puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
3) Syntymäaika, henkilötunnus
4) Sukupuoli, kieli, kansalaisuus
5) Y-tunnus, juridinen muoto, yhteishenkilö(t), edunsaaja(t)
Rahoituspalveluun liittyvät tiedot
6) Kussakin rahoitusjärjestelyssä vakuuden antajana olevan
yksityishenkilön osalta rekisteröidään takausvastuisiin liittyvät
tiedot.
7) Verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, esim tunnistamiseen liittyvät tiedot, lokitiedot, IP-Osoite, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuilta kerätyt tiedot.
Yleiset asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
8) Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakassuhteen hoitaminen

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Siltaraha Oy:n potentiaalisen asiakkaan ja Siltaraha Oy:n välinen sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.
Siltaraha käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitoa ja hallinnointia varten. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yritysrahoitusta ja takausta koskevan luottokelpoisuuden arviointiin, yritysrahoituksen myöntämiseen ja maksamiseen, perintään, liiketoiminnan kehittämiseen sekä yritysmarkkinointiin.
Siltaraha Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja hyödynnetään myös profilointitarkoituksessa. Profilointia käytetään luottokelpoisuuden arvioinnissa.

Markkinointi

Henkilötietoja käsitellään perustuen Rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai potentiaaliseen toimeksiantoon, Siltarahan oikeutettujen etujen toteuttamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi/valmistelemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.
Henkilötietoja käytetään Siltaraha:n uutiskirjeiden lähettämisen ja muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käytetään palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen, potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kontaktointiin, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, suoramarkkinointiin sekä tietojen järjestämiseen

Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Siltaraha Oy:n yhteistyökumppaneille tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

7. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen jokaisen henkilötietoja käsittelevän alihankkijamme kanssa.
Luovutamme henkilötietoja esimerkiksi ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin. Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.
Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle.

8. Säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle sekä tietojen suojaaminen

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja työnsä puolesta. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen sovetuvan lain sallimissa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi säilytämme tietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaan Rekisteröidyllä on oikeus pyytää saada pääsy tietoihin, oikaista ja poistaa, sekä rajoittaa, että vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyn pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti Siltaraha Oy:lle kohdan 12. mukaisesti.
Siltaraha Oy voi kieltäytyä toteuttamasta Rekisteröidyn pyyntöä laissa säädetyin perustein, jonka nojalla Rekisteröidyn pyyntöä ei voida toteuttaa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä (tällöin et voi hakea lainaa tai toimia takaajana)
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Huomioithan, että Sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos Siltaraha Oy:llä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

10. Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.
Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

11. Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta.

12. Ota yhteyttä

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä Siltaraha Oy:hyn. Siltaraha Oy:n verkkosivuilla on kohta ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö”, josta löytyvällä lomakkeella Rekisteröity voi ottaa yhteyttä.

Hae
lainaa
url kopioitu
65,000
1000 300,000
1kuukausi
1 kuukausi 36 kuukautta
Kuukausittainen maksu
69,980 €/kk
Luoton kokonaismäärä
69,980
The loan requires at least 2 guarantors