Verkkopalvelun käyttöehdot
Voimassa 1.5.2016 alkaen toistaiseksi.

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Siltaraha Oy:n (jäljempänä ”Siltaraha” tai ”Palveluntarjoaja”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi www.siltaraha.fi) tarjoamien verkkosivujen ja yritysrahoituspalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön sekä sähköiseen asiointiin Siltarahan kanssa.
Näitä ehtoja sovelletaan lainanhakijan, lainanhakijan edustajan (jäljempänä ”Edustaja”) sekä haettavan lainan takaajaksi nimetyn henkilön asiointiin Palvelussa.
Näitä ehtoja sovelletaan sekä tunnistamattoman käyttäjän että TUPAS-tunnisteella tunnistautuneen edellä tarkoitetun käyttäjän asiointiin Palvelussa (jäljempänä yhdessä ”Asiakas”).

2. Palvelun sisältö

Siltarahalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.
Palvelu on yritysrahoituspalvelu, joka on suunnattu Suomen markkinoille suomalaisille yhteisöasiakkaille. Palveluun ja Palvelussa tehtäviin etäsopimuksiin sekä palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuuteen sovelletaan Suomen lakia.
Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

3. TUPAS-tunnisteet ja vastuu niiden käytöstä

Asiakkaan omasta pankistaan saama TUPAS-tunniste (ml. mobiilivarmenne) on sähköisen tunnistamisen ja sähköisen allekirjoittamisen väline Palvelussa.
Tunniste on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa kaikista hänen TUPAS-tunnisteillaan Palvelussa tehdyistä toimenpiteistä. Tunnisteet vastaavat Asiakkaan omakätistä allekirjoitusta.
Asiakas hyväksyy sen, että Innovestor ei miltään osin ylläpidä Asiakkaan TUPAS-tunnisteita eikä ole niiden käyttöä koskevan sopimuksen osapuoli. Asiakas vastaa TUPAS-tunnisteet tarjoavalta pankilta hankkimiensa tunnisteiden voimassaolosta tai mahdollisesta tällaisten tunnisteiden käytön estämisestä, keskeytymisestä tai lakkaamisesta johtuvasta Palvelun käytön estymisestä.
Asiakas vastaa tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista siihen saakka, kunnes Asiakas on Ilmoittanut niiden katoamisesta tunnisteittensa ylläpidosta vastaavalle omalle pankilleen ja tunnisteiden käyttö on estetty kyisen ylläpitäjän toimesta.

4. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Tunnistautumalla TUPAS-tunnisteella (ml mobiilivarmenne) Palvelussa Asiakas antaa suostumuksensa sille, että Siltaraha hankkii ja käyttää Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen ja luottoriskin arviointiin Asiakkaan henkilö- ja henkilöluottotietoja sekä säilyttää mainittuja tietoja ylläpitämässään henkilörekisterissä. Lisäksi Asiakas antaa Palvelussa edellä tarkoitetulla tavalla tunnistautumalla suostumuksensa sille, että Siltara voi käyttää Asiakkaan henkilötietoja Siltaraha palvelujen sähköiseen suoramarkkinointiin.

5. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Siltarahalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Siltarahan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

6. Laitteet, ohjelmat, järjestelmät, liittymät ja niiden käyttö

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Siltaraha ei takaa, että Palvelua voi käyttää asiakkaan tai käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

7. Huomautukset

Palvelua koskevat huomautukset on tehtävä Siltarahalle viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste.

8. Palvelun käytettävyys

Siltaraha ei takaa eikä vastaa siitä, että Asiakkaan yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. Siltarahalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjonta tarpeellisten huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden ajaksi.

9. Vastuunrajoitus

Siltaraha ei missään tapauksessa vastaa Palvelun käytöstä tai sen käyttämättömyydestä aiheutuneesta tai muuten Palveluun liittyvästä välittömästä taikka välillisestä vahingosta kuten tulon tai ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä tai muista kolmannen osapuolen asiakkaalle esittämistä vaatimuksista.

10. Ehtojen muutokset

Siltarahalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla muutetut ehdot Palvelussa.

Hae
lainaa
url kopioitu
65,000
1000 300,000
1kuukausi
1 kuukausi 36 kuukautta
Kuukausittainen maksu
69,980 €/kk
Luoton kokonaismäärä
69,980
The loan requires at least 2 guarantors